Pokyny pro autory

  • Arnika uveřejňuje původní, tedy dosud jinde nepublikované, příspěvky.
   V případě obsáhlejších již publikovaných vědeckých prací je možné v Arnice otisknout shrnutí výsledků vlastní práce napsané populárně naučnou formou.

   Důraz je kladen na uveřejňování nových poznatků, objevů a událostí.

   Příspěvky se musejí týkat území Karlovarského kraje nebo části kraje Plzeňského, kam zasahuje CHKO Slavkovský les.

   Preferována jsou přírodovědná, historická a vlastivědná témata.

   Obvyklý rozsah příspěvků bývá 0,5–4 strany textu (při velikosti a stylu písma Times New Roman 12, řádkování 1).
   Články jsou přijímány v elektronické podobě ve formátu doc nebo rtf (po domluvě lze i jiné), přijímány jsou emailem na adrese premysl.tajek@nature.cz.

   Fotografie zasílejte elektronicky (nejlépe 300 dpi ve formátu jpg nebo tif), případně poštou přímo jako negativy, diapozitivy a fotografie. U fotografií a obrázků musí být uveden jejich autor. Není-li autor fotografií či obrázků zároveň autorem textu, je k uveřejnění obrazového materiálu vyžadován jeho souhlas.

   Tabulky zasílejte jako samostatné soubory vytvořené v tabulkovém procesoru Excel.

   Příspěvky do Arniky nejsou honorované. Po otisknutí časopisu je autorovi zaslán autorský výtisk (má-li článek více spoluautorů, pak je výtisk zasílán každému z nich). Na vyžádání je autorům zasílána elektronická verze jejich článků ve formátu pdf.

   Redakční rada si vyhrazuje možnost korektur a drobných zásahů do textu, jejichž návrh je vždy konzultován prostřednictvím elektronické pošty s autorem. Odbornější články zasílá redakce na recenzi externím specialistům. Recenzent může požadovat, aby byl článek doplněn, přepracován, případně aby vůbec nebyl otisknut.

   Jak citovat

   Citace prosím uvádějte podle následujících příkladů:

    články:

    Červený J., Koubek P. et Bufka L. (1999): Aktualizace výskytu a potravy rysa (Lynx lynx) v České republice. – Ochrana přírody 54: 82–88.
    v textu článku jako: (Červený et al. 1999)

    knihy:

    Anděra M. et Hanzal V. (1996): Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. II Šelmy (Carnivora). – Národní muzeum, Praha, 86 pp.
    v textu článku jako: (Anděra et Hanzal 1996)

    kapitoly z knih:

    Hrouda L. (1997): Equisetaceae DC. – přesličkovité. In: Hejný S. et Slavík B. [eds.] (1997): Květena České republiky. 1. Academia, Praha, 557 pp.
    v textu článku jako: (Hrouda 1997)

    rukopisy:

    Sádlo J. (1981): Seznam druhů z luk pod Vlčkem mezi silnicemi Mariánské Lázně – Prameny a Prameny – Sítiny. – Ms., 2 pp. [Depon in: Správa CHKO Slavkovský les, Mar. Lázně].
    v textu článku jako: (Sádlo 1981)

    web:

    web1: www.hamelika.cz/obce/VLKOVICE/VLKOVICE.htm
    v textu článku jako: (web 1)